Burger menu icon
Sigla uab

Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 
Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială
Regulament

Universitatea  „1  Decembrie 1918" Alba Iulia

Facultatea de Drept  şi Ştiinţe Sociale

CENTRUL DE CERCETARI

PENTRU DEZVOLTARE  TERITORIALĂ (CCDT)

 

 

               REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

[Extrase]

 

I. PREAMBUL

 

 

Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială  şi-a început activitatea în baza aprobării Consiliului de Administraţie al Universităţii „1 Decembrie 1918" din data de  19.03.2003.

Principala motivaţie a înfiinţării Centrului a fost aceea  a integrării resurselor ştiinţifice ale Universităţii noastre în  reţele europene de excelenţă (networks of excellence) ca instrumente şi vectori în cercetarea ştiinţifică la nivel universitar european. Aceste reţele erau organizate  pe baze pluridisciplinare, cu deosebire pentru susţinerea efortului de fundamentare şi derulare a proiectelor din  cel de-al şaselea Program Cadru lansat de Comisia Europeană - SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME FOR EUROPEAN RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT (2002-2006). Universitatea  „1 Decembrie 1918"  a fost invitată să facă parte dintr-o asemenea reţea: RESEAU EUROPÉEN DE L"INTELLIGENCE TERRITORIALE (REIT), coordonată de Universitatea Franche-Comté, Besançon, Franţa. 

Ni s-a cerut atunci să reunim experienţa de cercetare din diverse domenii care privesc direct sau indirect dezvoltarea teritorială (economie, sociologie, topografie-geodezie-geografie, informatică, legislaţie şi politici sociale, limbi moderne şi comunicare), în raport de principalele obiective ale REIT.  Au răspuns acestei exigenţe, având calitatea de membri fondatori: Prof. univ. dr. Moise Ioan Achim,  Prof. univ. dr. Filimon Stremţan, Conf. univ. dr. Nicolae Todea, Conf. univ. dr.  Ioan Ileană,  Lector  univ.  dr. Nicolae Luduşan, Lector univ. drd. Cenaru Iuliana, Asist. univ.  drd.  Laura Voiculescu,  Asist. univ. Coralia Handrea,  Prep. univ. Emilia Pavel, informatician  Violeta Otilia  Despa şi lector univ. dr. Mihai Pascaru.

 

În raport de această  primă motivaţie, obiectivele pe termen scurt au fost definite de integrarea Universităţii noastre, prin CCDT, în  RESEAU EUROPÉEN DE L"INTELLIGENCE TERRITORIALE (REIT), lucru care s-a realizat în anul 2004. 

În aceeaşi perioadă au fost contractate cu Laboratorul MTI, Université Franche-Comté, Franţa primele proiecte în străinătate ale CCDT:   Valorizarea rezultatelor obtinute in proiectul Observatoire Inter-regional de Diagnostic et d"Action Territoriale (Eugenia) şi  Dicţionar francez-român pentru programul PRAGMA şi  glosar francez-român pentru conceptele  şi instrumentele fundamentale ale metodologiei Catalyse; acord de asociere nr.  2765 din 5.12.2003.

Începând din anul 2004, cu participarea directă a CCDT,  a început şi pregătirea unui proiect  pentru competiţia deschisă prin  SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME FOR EUROPEAN RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT (2002-2006). Acest proiect, numit CAENTI, a fost câştigat în 2005 şi a debutat în martie 2006.  CAENTI - Coordination Action of the European Network of Territorial Intelligence, contract no: 029127, este un proiect care beneciază de o finanţare de 899 392 EURO, din care 52 000 EURO  pentru CENTRUL DE CERCETARI PENTRU DEZVOLTARE TERITORIALA - Universitatea Alba Iulia. Coordonator general: Université de Franche-Comté - Franta, Maison des Sciences de l"Homme Claude Nicolas Ledoux; instituţii participante:  Universidad de Huelva - Spania (Observatorio Local de Empleo), Université de Liège - Belgia, (Service d"étude en Géographie économique Fondamentale et Appliquée), University of Pécs - Ungaria (Research Team on Territorial Development & Information and Communication Technologies), Universita di Salerno - Italia (Observatoire de l"Ecole Rurale), Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts - Slovenia (Institute of Anthropological and Spatial Studies), University of Tunghai - Taïwan (Information System for Social Policy Unit), ACCEM - Spania, Optim@ asbl - Belgia, Intégra Plus - Belgia, ADAPEI de Besançon - Franta, Réseau des Jardins de Cocagne - Franta,  Fundación Valdocco - Spania, Baranya County - Ungaria; Consiliul Judeţean Alba, Primăria municipiului Alba Iulia, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.

 

În ceea ce priveşte obiectivele pe termen lung ale CCDT, ele au vizat în special participarea la alte programe naţionale şi europene precum şi promovarea  unor proiecte şi programe proprii, în contextul  în care pentru  realizarea  integrării europene la nivel de cercetare ştiinţifică, anticipând că, foarte probabil, acest lucru va deveni în următorii ani obligatoriu.

CCDT a fost membru activ în organizarea (şi  chiar organizatorul) unor conferinţe internaţionale precum:

Territoire, bien-être et inclusion social, 3-eme Colloque International du Réseau Européen d"Intelligence Territoriale, Université de Liège, 22-26 octombrie  2006

-   Region, Identity and Sustainable Development, Alba Iulia, 20-23 Septembrie 2006

-   Intelligence Territoriale et Gouvernance. Recherche-action participative appliquée au développement territorial, Huelva, 24-26 octombrie 2007

      În anul 2008, membrii CCDT deţin presedinţiile Comitetului de organizare, Comitetului ştiinţific şi Comitetului editorial pentru Conferinţa CAENTI  care se va organiza în perioada 16-18 octombrie 2008 la Besançon, Franţa, sub genericul Outils et Méthodes de l"Intelligence Territoriale.

 

 Experienţa acumulată şi noile exigenţe ale cercetării ştiinţifice europene  impun astăzi redefinirea misiunii şi a obiectivelor CCDT, precum şi unele măsuri de ordin organizatoric.

 

II. MISIUNE ŞI OBIECTIVE

Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială  face parte integrantă din Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, nu are personalitate juridică şi este subordonat Senatului universităţii. Activitatea Centrului se desfăşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative din domeniul dezvoltării teritoriale, cu orientare spre fundamentarea şi derularea unor activităţi de cercetare interdisciplinară. Principalele domenii de cercetare pe care le vizăm prin activitatea Centrului Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială sunt:

-         fundamentarea sociologică a dezvoltării teritoriale durabile;

-         abordarea socio-psihologică a implicării actorilor locali în proiectele de dezvoltare teritorială;

-         crearea şi promovarea de instrumente metodologice specifice activităţii de implementare şi evaluare a proiectelor de dezvoltare teritorială  prin parteneriate multidisciplinare (sub aspect academic) şi multisectoriale (din perspectiva practicilor sociale).

 

III. DIRECŢII DE ACTIVITATE:

 

-         cercetare ştiinţifică fundamentală pentru unificarea conceptuală şi metodologică în câmpul interdisciplinar al abordării dezvoltării teritoriale durabile;

-         cercetări cu caracter aplicativ, în raport  de cerinţele proiectelor în care CCDT este integrat  şi de cerinţele  partenerilor şi beneficiarilor;

-         acţiuni de animare şi dezvoltare teritorială în raport de cerinţele partenerilor şi beneficiarilor;

-         cercetări cu caracter didactic pentru ameliorarea conţinuturilor predate în cursurile tematice şi în vederea formării pentru cercetare a studenţilor şi masteranzilor.

 

IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Conducerea Centrului de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială este asigurată de un Consiliu de conducere format din:

a)     Directorul Centrului de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială;

b) Responsabilii colectivelor de cercetare;

Directorul Centrului de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială este ales prin vot de către membrii centrului. Pentru a hotărî în mod legal este necesară prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor.

Responsabilii  colectivelor de cercetare sunt aleşi de către membrii colectivelor, la propunerea  directorului.

Directorul şi membrii Consiliului de conducere sunt aleşi pe o perioadă de 2 ani. Alegerea se face cu majoritatea simplă din voturile membrilor. Se constituie colective permanente de cercetare pe următoarele domenii de interes: economie-informatică, sociologie-drept, comunicare şi integrare europeană.

În funcţie de proiectele de cercetare, se pot constitui şi colective pe proiecte.

Atribuţiile Directorului sunt următoarele:

a)     asigură conducerea curentă şi permanentă a întregii activităţi şi duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de conducere;

b)     ia decizii în conformitate cu hotărârile Consiliului de conducere;

c)      stabileşte sarcinile şi urmăreşte activitatea personalului angajat;

d)     întocmeşte un raport anual privind activităţile desfăşurate pe care îl prezintă Consiliului de conducere şi, după caz, Senatului universităţii;

e)     reprezintă Centrul în afara acestuia;

f)        în situaţiile în care directorul nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, ele vor fi preluate de către unul dintre responsabilii de colectiv de cercetare.

Atribuţiile responsabililor de colective sunt:

a)     iau parte, cu drept de vot, la şedinţele Consiliului de conducere;

b)     fac propuneri de reorganizare a activităţii în vederea îmbunătăţirii acesteia în cadrul colectivului pe care îl conduc;

c)      organizează şi urmăresc activitatea membrilor Colectivului de cercetare;

d)     asigură accesul membrilor colectivului la baza materială şi de documentare în vederea realizării obiectivelor aferente temelor de cercetare.

 

 

V. GESTIONAREA RESURSELOR

 

a)     Resurse umane

 

Personalul Centrului de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială este format din:

1.        personal de cercetare: 23

2.        personal auxiliar: 1 (asistent manager).

Personalul Centrului de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială trebuie să-şi orienteze activitatea în vederea realizării corespunzătoare a obiectivelor propuse. În acest sens membrii trebuie să se implice în mod constant în întreaga activitate a Centrului, să participe activ la proiectele în care sunt implicaţi direct, să respecte principiile impuse de gestionarea corectă şi eficientă a resurselor materiale şi financiare ale Centrului; să nu desfăşoare activităţi care să contravină proiectelor de cercetare sau să pună în pericol finalitatea programelor desfăşurate în cadrul Centrului. De asemenea, membrii Centrului de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială trebuie să contribuie prin conduita proprie, etică şi morală, la sporirea prestigiului acestuia.

 

b) Resurse materiale 

 

CCDT îşi va desfăşura activitatea  în actualul spaţiul pus la dispoziţie de Universitate (Corpul C), pentru reuniunile interne şi  internaţionale urmând să fie solicitate sălile corespunzătoare. 

CCDT dispune de următoarele dotări:

-   2  laptopuri  DELL

-   2 laptopuri Fujitsu-Siemens

-   1 imprimanta Canon

-   1 aparat foto Olympus

-   2 reportofoane.

 

Pentru buna desfăşurare a cercetărilor se va întocmi periodic, în funcţie de resursele financiare, un plan detaliat de dotări proprii, cu precizarea surselor de finanţare.

 

c) Resursele  financiare

Resursele  financiare ale CCDT  provin din:

-   finanţare din partea Universităţii  „1 Decembrie 1918"

-   sume alocate în cadrul proiectelor  în care CCDT este asociat;

-   contracte de cercetare;

-   contracte de prestări servicii;

-   sponsorizări şi donaţii, cu respectarea dispoziţiilor legale.

 

Resursele financiare  atrase vor fi gestionate de către Consiliul de conducere al Centrului pentru:

-   dezvoltarea bazei materiale de cercetare;

-   acoperirea cheltuielilor de funcţionare;

-   acoperirea cheltuielilor de documentare, deplasare, cazare, aferente activităţii de cercetare;

-   stimularea materială a personalului centrului;

-   editarea de volume de studii şi susţinerea cercetării ştiinţifice  a studenţilor şi masteranzilor;

-   organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

-   editarea şi difuzarea publicaţiilor proprii;

-   contribuţii la dezvoltarea Universităţii.

Rezultatele financiare ale Centrului vor constitui obiectul unui raport anual înaintat   Senatului.

 

 

VI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială îşi continuă activitatea în urma Hotărârii de Senat privind aprobarea noului Regulament de Organizare şi Funcţionare.

Activitatea centrului se va desfăşura pe  baza planului de cercetare anual, aprobat de Senat.

In termen de 30 de zile de la aprobarea CCDT  în Senat, se va  alege conducerea Centrului şi se vor stabili principalele atribuţii ale membrilor săi în baza organigramei anexate. Se vor aproba de asemenea direcţiile de cooptare de noi membri  în raport de prevederile unui nou plan strategic 2008-2013 şi a unui nou  plan operaţional pe 2008.

Orice modificare a prezentului regulament precum şi a structurii organizatorice  se va putea face cu respectarea dispoziţiilor de la Capitolul IV şi aprobarea Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia.